Hot Novelette Novel

1
Green kite Goo Goo|741
2
Ni Xiaofeng|7135
3
Three world loser|3230
4
The courage of worry free grass|2944
5
Heaven laughs without dust|5045
6
Shen Manyao|6593
7
Qin Lanxi|376
8
Peng Peng Sao|5831
9
Captain Xie kua|1193
10
Did's little fan|8973